ภูมิภาคของประเทศไทย

ภูมิภาค เป็นเขตการปกครองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งมีการแบ่งภูมิภาคที่แตกต่างกัน โดยมีการแบ่งอย่างเป็นทางการเป็น 6 ภูมิภาค ตามการแบ่งของคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยสภาวิจัยแห่งชาติ และยังมีการแบ่งเป็น 4 ภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับการแบ่งแบบมณฑลเทศาภิบาลเมื่อเปรียบเทียบกับการแบ่งแบบจังหวัดของประเทศไทย การแบ่งภูมิภาคนั้นไม่ได้มีผู้บริหารเหมือนการแบ่งแบบจังหวัด แต่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางภูมิศาสตร์ สถิติ ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา และการท่องเที่ยว

ใกล้เคียง

ภูมิภาคของประเทศไทย ภูมิภาคของญี่ปุ่น ภูมิภาฑิต นิตยารส ภูมิภาค ภูมิภาคของประเทศเวียดนาม ภูมิภาคของประเทศอังกฤษ ภูมิภาคชายแดนฮิสปาเนีย ภูมิภาคดาริเอน ภูมิภาคของทวีปเอเชีย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้