มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกในประเทศไทยถูกสถาปนาขึ้นพร้อมกับ วิทยาลัยเกริก วิทยาลัยไทยสุริยะ วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และวิทยาลัยพัฒนา เริ่มแรกนั้นได้รับการก่อตั้งในชื่อ “วิทยาลัยไทยเทคนิค” เมื่อปี พ.ศ. 2505 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยกรุงเทพ” และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2527 โดยจัดการเรียนการสอนใน 11 คณะ รวมทั้ง วิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปัจจุบัน เปิดดำเนินการสอน ใน 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท กรุงเทพมหานคร และวิทยาเขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ชื่อย่อ มกท./BU
เว็บไซต์ www.bu.ac.th
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 (49 ปี)[1]
นายกสภาฯ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
คติพจน์ ความรู้คู่ความดี
เพลง มาร์ชมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ ความรู้คู่ความดี
อธิการบดี เพชร โอสถานุเคราะห์
ที่ตั้ง วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
ซอยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
วิทยาเขตรังสิต
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สีประจำสถาบัน          แสด - ม่วง

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

แหล่งที่มา

WikiPedia: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://maps.google.com/maps?ll=13.711208,100.58195... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=13.7112... http://www.samobu.com/index.php?option=com_content... http://www.suratosathanugrah.com/main/main.html http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.webometrics.info/top100_continent.asp?c... http://www.globalguide.org?lat=13.711208&long=100.... http://www.wikimapia.org/maps?ll=13.711208,100.581... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://admission.bu.ac.th/grad/