มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

พิกัดภูมิศาสตร์: 7°09′47.41″N 100°36′32.30″E / 7.1631694°N 100.6089722°E / 7.1631694; 100.6089722พ.ศ. 2517 สถาปนา "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา" 20 ตุลาคม พ.ศ. 2535 สถาปนา "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้"สถาบันทักษิณคดีศึกษา หมู่ 1 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ มีพื้นที่ตั้ง 2 วิทยาเขตในจังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง เดิมเป็นวิทยาเขตหนึ่งของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต่อมาได้รับการยกวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ มีชื่อว่า "มหาวิทยาลัยทักษิณ" พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณได้ผ่านกระบวนการตามกฎหมายครบทุกขั้นตอน และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช้ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ โดยชื่อ มหาวิทยาลัยทักษิณ สื่อถึง "มหาวิทยาลัยแห่งภาคใต้"มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอยู่ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการผลิตบัณฑิต พร้อมพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดี โดยเฉพาะในด้านการบริการแก่สังคม ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการประกันคุณภาพภายในที่ได้รับการประเมินในระดับดีมาก ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยทักษิณประกอบด้วย 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง รวมทั้งมีสำนักงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ครอบคลุมสาขาวิชาการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ชื่อย่อ มทษ. / TSU
เว็บไซต์ www.tsu.ac.th
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
สถาปนา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 สถาปนา "วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา"

พ.ศ. 2517 สถาปนา "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา"

20 ตุลาคม พ.ศ. 2535 สถาปนา "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้"

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 สถาปนาขึ้นเป็น "มหาวิทยาลัยทักษิณ"
นายกสภาฯ ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา
คติพจน์ ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา
อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ
ที่ตั้ง วิทยาเขตสงขลา
140 หมู่ 4 ถนนกาญจนวณิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

สถาบันทักษิณคดีศึกษา หมู่ 1 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

สำนักงานกรุงเทพมหานคร (ศูนย์สามเสนใน) 133 อาคารซีโนบริต ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม