มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (อังกฤษ: Suratthani Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับต้นๆ ของประเทศ เป็นหนึ่งใน 4 มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของภาคใต้ และมีโครงการก่อสร้างอาคารใหม่รวมถึงเปิดคณะเพิ่มขึ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อธิการบดี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
คติพจน์ สร้างปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
นายกสภาฯ วิชัย ศรีขวัญ
ที่ตั้ง เลขที่ 272 หมู่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
ชื่อย่อ มรส. / SRU
สถาปนา 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 (46 ปี)
สีประจำสถาบัน ████ สีฟ้า สีแดง
เพลง ดาวราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เว็บไซต์ www.sru.ac.th

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่