มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (อังกฤษ: Chiang Rai Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2512 ในนามชื่อ "โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาเขตจังหวัดเชียงราย" จนกระทั่งถึงปี พุทธศักราช 2516 เปลี่ยนมาเป็น "วิทยาลัยครูเชียงราย"

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชื่อย่อ มร.ชร. / CRRU
เว็บไซต์ www.crru.ac.th
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาปนา 11 กันยายน พ.ศ. 2512 (50 ปี)
(โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร วิทยาเขตจังหวัดเชียงราย)
นายกสภาฯ ดร.อภัย จันทนจุลกะ[1]
คติพจน์ มหาวิทยาลัยในหัวใจของประชาชน
เพลง สถาบันราชภัฏเชียงราย
อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
ที่ตั้ง 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
สีประจำสถาบัน ████ สีเทา สีแสด

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม