มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ


มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของประเทศ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยครู หลังจากนั้น ได้รับพระราชทานนาม "ราชภัฏ" จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เป็นชื่อประจำสถาบัน พร้อมทั้ง พระราชทาน พระราชลัญจกรเป็นตราประจำมหาวิทยาลัย โดยในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีอยู่ทั้งสิ้น 38 แห่ง ทั่วประเทศ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ในปีล่าสุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชื่อย่อ (แต่ละแห่งใช้ต่างกัน) / RU
สถาปนา โรงเรียนฝึกหัด
12 ตุลาคม พ.ศ. 2435 (127 ปี)
- 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503
วิทยาลัยครู
29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 (59 ปี)
- 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
สถาบันราชภัฏ
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 (27 ปี)
- 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 (15 ปี)
ประเภท มหาวิทยาลัยของรัฐ

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แหล่งที่มา

WikiPedia: มหาวิทยาลัยราชภัฏ http://news.sanook.com/education/education_39732.p... http://www.cmru.ac.th/web51/history.php http://www.nrru.ac.th/index.php/nrru/general-infor... http://www.pnru.ac.th/newmenu.php?bid=19 http://www.udru.ac.th/index.php/about-udru/udru-hi... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0AA/001... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2518/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/...