มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อังกฤษ: Suan Dusit University) จาก โรงเรียนการเรือนแห่งแรกของประเทศไทย สู่การเป็น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ[4] เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้าน การศึกษาปฐมวัย คหกรรมศาสตร์ ธุรกิจบริการ ธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจการบิน และ " โรงเรียนกฎหมายและการเมือง "

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จำนวนผู้ศึกษา 22,162 คน(ปีการศึกษา 2558)[3]
คติพจน์ เทคโนโลยีก้าวไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
ชื่อย่อ มสด. / SDU
สีประจำสถาบัน      สีฟ้าน้ำทะเล
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
นายกสภามหาวิทยาลัย ดร.บุญลือ ทองอยู่
ชื่อเดิม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สถาปนา 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2477[1]
เป็นมหาวิทยาลัยเมื่อ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547
เว็บไซต์ www.dusit.ac.th
ที่ตั้ง 295 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน[2]

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่