มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.) (Ubon Ratchathani University) "ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จัดตั้งในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2530 โดยจัดตั้งเป็น วิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2533 จากความพยายามที่จะให้มีมหาวิทยาลัยในจังหวัดอุบลราชธานีของทุกฝ่าย รวมทั้งประชาชนในจังหวัดและมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งที่สองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางของการศึกษาและการค้นคว้าวิจัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยครอบคลุมทั้งสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถาปนา 14 กันยายน พ.ศ. 2530
(วิทยาลัยอุบลราชธานี)
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
คติพจน์ พัฒนาความรู้ มุ่งสู่ปัญญา
พร้อมคุณค่าคุณธรรม
ชื่อย่อ ม.อบ. / UBU
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อธิการบดี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
นายกสภาฯ ศ. (พิเศษ) ดร.จอมจิน จันทรสกุล
ที่ตั้ง 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
เว็บไซต์ www.ubu.ac.th
สีประจำสถาบัน ███ เหลือง

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง