ลาว (กลุ่มชาติพันธุ์)
ลาว (กลุ่มชาติพันธุ์)

ลาว (กลุ่มชาติพันธุ์)

ลาว (ลาว: ລາວ) เป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ตระกูลภาษาขร้า-ไท เป็นชนชาติใหญ่ที่สุดและมีจำนวนมากที่สุดในประเทศลาว มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นเป็นจำนวนร้อยละ 53.2 ส่วนที่อื่น ๆ อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ชาวลาวบางส่วนได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานที่สหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป ชาวลาวส่วนใหญ่ใช้ภาษาลาวเป็นภาษาที่พูดกันในชีวิตประจำวัน ชาวลาวส่วนมากจะนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท และบางส่วนยังนับถือควบคู่ไปกับลัทธิภูตผีวิญญาณต่าง ๆ แม้ชาวลาวจะตกอยู่ภายใต้อำนาจของชนชาติต่าง ๆ แต่ก็ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของตนได้เป็นอย่างดี

แหล่งที่มา

WikiPedia: ลาว (กลุ่มชาติพันธุ์) http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/dt-t... http://www.baanjomyut.com/library/war_between_fran... http://www.laoembassy.com/news/constitution/consti... http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/la... http://www.oknation.net/blog/print.php?id=639484 http://www.migrationpolicy.org/sites/default/files... http://www.siamese-heritage.org/jsspdf/1921/JSS_01... http://whc.unesco.org/en/list/479 http://www.crma.ac.th/histdept/archives/articles/t... http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/ConferenceXI/Down...