ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์
ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์

ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์

ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (อังกฤษ: Maslow's hierarchy of needs) เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยา ที่เสนอโดย อับราฮัม มาสโลว์ ในรายงานเรื่อง "A Theory of Human Motivation" ปี พ.ศ. 2486[2] หลังจากนั้นมาสโลว์ยังไปขยายแนวคิดออกไป รวมถึงข้อสังเกตของเขาเกี่ยวกับความอยากรู้อยากเห็นแต่กำเนิดของมนุษย์ ทฤษฎีของเขาคล้ายกับจิตวิทยาพัฒนาการหลาย ๆ ทฤษฎี ซึ่งทั้งหมดเน้นที่การเติบโตของมนุษย์ในระยะต่าง ๆ

ใกล้เคียง

ลำดับ ลำดับเหตุการณ์คณะราษฎร ลำดับเหตุการณ์สำคัญในอาณาจักรอยุธยา ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ ลำดับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ลำดับเวลารัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ลำดับเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สอง (1945) ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย ลำดับสิ่งประดิษฐ์ของสหรัฐ (ค.ศ. 1946–91) ลำดับชั้นของทูตสวรรค์ในศาสนาคริสต์

แหล่งที่มา

WikiPedia: ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.ht... http://emotionalliteracyeducation.com/abraham-masl... http://books.google.com/?id=S2cwd56VvOMC&pg=PA21&d... http://www.nyegaards.com/yansafiles/Geert%20Hofste... http://www.psychologytoday.com/blog/sex-murder-and... http://honolulu.hawaii.edu/intranet/committees/Fac... http://webspace.ship.edu/cgboer/maslow.html http://www.ship.edu/~cgboeree/maslow.html http://www.csom.umn.edu/assets/144040.pdf //doi.org/10.1016%2F0030-5073(76)90038-6