วิษณุ เครืองาม
วิษณุ เครืองาม

วิษณุ เครืองาม

วิษณุ เครืองาม (เกิด 15 กันยายน พ.ศ. 2494) เป็นนักกฎหมายและนักการเมืองชาวไทย ดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลหลายชุดและในหลายหน่วยงาน ปัจจุบัน เป็นราชบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายปกครอง[1] และรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในคณะรัฐมนตรีที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีวิษณุสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2515[1] แล้วเริ่มรับราชการในปีนั้นด้วยการเป็นอาจารย์กฎหมายที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และที่อื่น ๆ จน พ.ศ. 2534 ได้โอนมาสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายหลังยังได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาในช่วง พ.ศ. 2535–2543 เลขาธิการคณะรัฐมนตรีในช่วง พ.ศ. 2536–2545 และกรรมการกฤษฎีกาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ถึงปัจจุบันวิษณุเคยทำงานด้านการเมืองกับรัฐบาลหลายชุด เช่น ดำรงตำแหน่งโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อ พ.ศ. 2535 ช่วงที่พลเอก สุจินดา คราประยูร ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากที่มีรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2534 ตลอดจนดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเมื่อ พ.ศ. 2545 ในคณะรัฐมนตรีที่มีพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี และดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหลังจากที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก่อรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557ในการทำงานกับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา วิษณุมักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า หาข้อเบี่ยงเลี่ยงกฎหมายให้ฝ่ายของพลเอก ประยุทธ์ จนฝ่ายอื่นและสื่อสังคมตั้งฉายาให้วิษณุว่า "บิดาแห่งการยกเว้น"[2][3] หรือ "บิดาแห่งข้อยกเว้น"[4][5][6]นอกจากตำแหน่งหน้าที่ข้างต้นแล้ว วิษณุยังเป็นประธานและกรรมการในคณะกรรมการหลายคณะ เป็นนายกและกรรมการในสภาของสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ทั้งยังมีงานเขียนบทความและหนังสืออีกจำนวนหนึ่ง

วิษณุ เครืองาม

ลายมือชื่อ
คู่สมรส วัชราภรณ์ เครืองาม
ก่อนหน้า บดี จุณณานนท์
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
เกิด 15 กันยายน พ.ศ. 2494 (68 ปี)
จังหวัดสงขลา ประเทศไทย
ถัดไป บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

แหล่งที่มา

WikiPedia: วิษณุ เครืองาม http://www.posttoday.com/politic/384086 http://www.komchadluek.net/news/people/278282 http://www.council.chula.ac.th/university_council http://www.research.chula.ac.th/Prize_Researcher/p... http://www.cmu.ac.th/executive_th.php?typid=1&id=7 http://www.crru.ac.th/mccrru.php http://run.kbu.ac.th/Thai/about_kbu/university_cou... http://www.kpi.ac.th/kpith/index.php?option=com_co... http://www.mbu.ac.th/index.php?option=com_content&... http://www.sapa.psu.ac.th/