หนังสือเดินทางไทย
หนังสือเดินทางไทย

หนังสือเดินทางไทย

หนังสือเดินทางไทย เป็นหนังสือเดินทางที่ออกให้เฉพาะประชาชนไทยเท่านั้น[1] โดยกองหนังสือเดินทางกระทรวงการต่างประเทศ อาจจะออกในประเทศไทยสถานเอกอัครราชทูตในต่างประเทศ หรือสถานกงสุลไทยทั้ง 86 แห่ง

ใกล้เคียง

หนังสือเดินทางไทย หนังสือปฐมกาล หนังสืออิสยาห์ หนังสืออพยพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือกันดารวิถี หนังสือโยบ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ หนังสือเลวีนิติ หนังสือเดินทางชนิดอ่านด้วยเครื่องได้

แหล่งที่มา

WikiPedia: หนังสือเดินทางไทย http://www.plan-travel.com/visa/schengen_new.html http://www.dailynews.co.th/dailynews/pages/front_t... http://www.consular.go.th/main/th/services/1274/19... http://www.mfa.go.th/web/2193.php?id=1782 http://www.mfa.go.th/web/939.php http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2460/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00... https://thestandard.co/raise-the-age-of-passport-1... https://www.matichon.co.th/news/932775