อันดับมหาวิทยาลัยไทย

อันดับมหาวิทยาลัยไทยจากมุมมองของนานาชาติหลากหลายสำนัก สามารถทำให้เห็นภาพรวมและศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทยในสังคมโลกยุคปัจจุบัน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเพื่อให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ

ใกล้เคียง

อันดับสัตว์ฟันแทะ อันดับโลกเอฟไอวีบี อันดับมหาวิทยาลัยไทย อันดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย อันดับกบ อันดับมหาเศรษฐีโลก อันดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา อันดับโลกฟีฟ่า อันดับของขนาด (ความยาว) อันดับด้วง

แหล่งที่มา

WikiPedia: อันดับมหาวิทยาลัยไทย http://www.leidenranking.com/ http://www.leidenranking.com/ranking/2017/list http://roundranking.com/ http://roundranking.com/library/methodology.html http://roundranking.com/ranking.html#overall-all http://roundranking.com/ranking/academic-rankings.... http://roundranking.com/ranking/performance-rankin... http://roundranking.com/ranking/reputation-ranking... http://www.scimagoir.com/methodology.php http://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Highe...