อันดับมหาวิทยาลัยไทย

อันดับมหาวิทยาลัยไทยจากมุมมองของนานาชาติหลากหลายสำนัก สามารถทำให้เห็นภาพรวมและศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทยในสังคมโลกยุคปัจจุบัน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเพื่อให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ

ใกล้เคียง

อันดับสัตว์ฟันแทะ อันดับโลกฟีฟ่า อันดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย อันดับกบ อันดับโลกเอฟไอวีบี อันดับมหาวิทยาลัยไทย อันดับมหาเศรษฐีโลก อันดับจระเข้ อันดับของขนาด (ความยาว) อันดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

แหล่งที่มา

WikiPedia: อันดับมหาวิทยาลัยไทย http://www.leidenranking.com/ http://www.leidenranking.com/ranking/2017/list http://roundranking.com/ http://roundranking.com/library/methodology.html http://roundranking.com/ranking.html#overall-all http://roundranking.com/ranking/academic-rankings.... http://roundranking.com/ranking/performance-rankin... http://roundranking.com/ranking/reputation-ranking... http://www.scimagoir.com/methodology.php http://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Highe...