Azotobacter
Azotobacter

Azotobacter

Azotobacter agilis
Azotobacter armeniacus
Azotobacter sp. AR
Azotobacter beijerinckii
Azotobacter chroococcum
Azotobacter sp. DCU26
Azotobacter sp. FA8
Azotobacter nigricans
Azotobacter paspali
Azotobacter salinestris
Azotobacter tropicalis
Azotobacter vinelandiiAzotobacter เป็นจีนัสของแบคทีเรียที่เคลื่อนที่ได้ สร้างซิสต์ที่มีผนังหนา และผลิตสารเมือกจำนวนมาก ใช้ออกซิเจน อยู่อย่างเป็นอิสระในดิน มีความสำคัญในการตรึงไนโตรเจน ใช้เป็นส่วนประกอบของปุ๋ยชีวภาพ แบคทีเรียตัวแรกในจีนัสนี้ที่ค้นพบคือ Azotobacter chroococcum, ถูกค้นพบเมื่อ พ.ศ. 2444 โดยนักจุลชีววิทยาชาวดัตช์ Martinus Beijerinck Azotobacter เป็นแบคทีเรียแกรมลบ พบในดินที่เป็นกลางหรือเป็นด่าง[1][2] ในน้ำและอยู่กับพืชบางชนิด[3][4]

แหล่งที่มา

WikiPedia: Azotobacter http://www.microbiologybytes.com/video/Azotobacter... http://www.pjoes.com/pdf/12.3/371-374.pdf http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Azotobacte... http://filebox.vt.edu/users/chagedor/biol_4684/Mic... http://www.ugr.es/~natejera/TejeraPS2005.pdf http://www.bacterio.cict.fr/a/azotobacter.html http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=19355... //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17910096 http://www.asahi-net.or.jp/~it6i-wtnb/BNF.html http://www.azotobacter.org/