Bitch (สแลง)

คำว่า bitch ในภาษาอังกฤษ มีความหมายตรงตัวคือสุนัขเพศเมีย ใช้เป็นคำสแลงหยาบคายหมายถึงบุคคล มักหมายถึงผู้หญิงที่มีนิสัยก้าวร้าว ไม่มีเหตุผล มุ่งร้าย ชอบบงการ ก้าวก่ายอย่างหยาบคาย เมื่อใช้กับผู้ชาย bitch มีความหมายว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องคำนี้เดิมใช้เป็นคำหยาบคาย มีบันทึกไว้ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ใช้หมายถึงความต้องการทางเพศอย่างสูงของผู้หญิง เทียบกับสุนัขติดสัด ขอบเขตของความหมายขยายกว้างขึ้นในสมัยใหม่ ในบริบทของลัทธิสตรี คำนี้สามารถหมายถึงผู้หญิงที่แข็งแรงหรือกล้าแสดงออกคำว่า "bitch" เป็นหนึ่งในคำสบถที่ถูกใช้มากที่สุด ดร.ทิโมธี เจย์ กล่าวว่า "คำต้องห้ามมีมากกว่า 70 คำ" แต่เวลาส่วนใหญ่ร้อยละ 80 จะมีคำสิบคำที่ถูกใช้บ่อย และคำว่า bitch เป็นหนึ่งในสิบคำนั้น[1]