EGV

อุตสาหกรรม บริการ
ประเภท บริการ - สื่อและสิ่งพิมพ์ (SET:Major)
รายได้ 7,604.06 ล้านบาท[1]
(ข้อมูลปี 2561)
ผลิตภัณฑ์ โรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง คาราโอเกะ โฆษณา อสังหาริมทรัพย์
ก่อตั้ง พ.ศ. 2538
เว็บไซต์ www.majorcineplex.com/
บุคลากรหลัก นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานคณะกรรมการ
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร
นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ รองประธานกรรมการ
กำไร 1,024.50 ล้านบาท[2]
(ข้อมูลปี 2561)
ผู้ก่อตั้ง วิชา พูลวรลักษณ์
ที่อยู่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900;