Hirohito

พระราชบุตร เจ้าหญิงชิเงะโกะ เจ้าเทะรุ
เจ้าหญิงซะชิโกะ เจ้าฮิซะ
เจ้าหญิงคะซุโกะ เจ้าทะกะ
เจ้าหญิงอะสึโกะ เจ้าโยะริ
จักรพรรดิอากิฮิโตะ
เจ้าชายมะซะฮิโตะ เจ้าฮิตะชิ
เจ้าหญิงทะมะโกะ เจ้าซุงะ
พระราชสมภพ 29 เมษายน พ.ศ. 2444
พระราชวังโทงู กรุงโตเกียว จักรวรรดิญี่ปุ่น
ฮิโระฮิโตะ
พระราชทานเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2444
ราชวงศ์ ราชวงศ์ญี่ปุ่น
รัชศกพระนามหลังสิ้นพระชนม์
รัชศก
โชวะ (2469 - 2532)
พระนามหลังสิ้นพระชนม์
จักรพรรดิโชวะ (昭和天皇)
ถวายเมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1989
ฝังพระศพ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532
สุสานหลวงมุซะชิ
ก่อนหน้า จักรพรรดิไทโช
ครองราชย์ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2469 - 7 มกราคม พ.ศ. 2532
ลายพระอภิไธย
พระราชมารดา จักรพรรดินีเทเม
พระราชบิดา จักรพรรดิไทโช
ราชาภิเษก 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2471
พระราชวังหลวงเคียวโตะ
สวรรคต 7 มกราคม พ.ศ. 2532
(87 ปี)
พระราชวังโอะมิยะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ถัดไป สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ
คู่อภิเษก จักรพรรดินีโคจุง
อภิเษกเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2467
ศาสนา ชินโต