กลุ่มเซ็นทรัล
กลุ่มเซ็นทรัล

กลุ่มเซ็นทรัล

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Central Group) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า โรงแรม และร้านอาหาร ของบุคคลผู้เป็นสมาชิกในสกุลจิราธิวัฒน์

กลุ่มเซ็นทรัล

อุตสาหกรรม ธุรกิจค้าปลีก
ผลิตภัณฑ์
เว็บไซต์ www.centralgroup.com
ประเภท ธุรกิจครอบครัว
พนักงาน 66,000 คน
ที่ตั้ง 22 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลชิดลม ชั้น 15 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บริษัทในเครือ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) (SET:CRC)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (SET:CPN)
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (SET:CENTEL)
บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) (SET:COL)
บุคลากรหลัก ทศ จิราธิวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Executive Chairman & CEO)
ก่อตั้ง พ.ศ. 2490 (73 ปี)
ผู้ก่อตั้ง เตียง จิราธิวัฒน์

ใกล้เคียง

กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มอาการอักเสบหลายระบบในเด็ก กลุ่มภาษาจีน กลุ่มอาการขาดยาเบ็นโซไดอาเซพีน กลุ่มอาการมาร์แฟน กลุ่มอาการมือแปลกปลอม กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ กลุ่มภาษาเซมิติก กลุ่มเดอะมอลล์