การเคลื่อนที่ (ฟิสิกส์)
การเคลื่อนที่ (ฟิสิกส์)

การเคลื่อนที่ (ฟิสิกส์)

การเคลื่อนที่ในฟิสิกส์ หมายถึง การเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุในช่วงเวลาหนึ่ง ถูกอธิบายด้วย การกระจัด ระยะทาง ความเร็ว ความเร่ง เวลา และอัตราเร็ว การเคลื่อนที่ของวัตถุจะถูกสังเกตได้โดยผู้สังเกตที่เป็นส่วนหนึ่งของกรอบอ้างอิง ทำการวัดการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุเทียบกับกรอบอ้างอิงนั้นถ้าตำแหน่งของวัตถุไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับกรอบอ้างอิง อาจกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นอยู่นิ่งหรือตำแหน่งคงที่ (ระบบมีพลวัตแบบเวลายง) การเคลื่อนที่ของวัตถุจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เว้นเสียแต่มีแรงมากระทำ โมเมนตัมคือปริมาณที่ใช้ในการวัดการเคลื่อนที่ของวัตถุ โมเมนตัมของวัตถุเกี่ยวข้องกับมวลและความเร็วของวัตถุ และโมเมนตัมทั้งหมดของวัตถุทั้งหมดในระบบโดดเดี่ยว (อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก) ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาตามที่อธิบายไว้ในกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเนื่องจากไม่มีกรอบอ้างอิงที่แน่นอนดังนั้นจึงไม่สามารถระบุการเคลื่อนที่แบบสัมบูรณ์ได้[1] ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลจึงสามารถเคลื่อนที่ได้[2]:20–21การเคลื่อนที่ใช้ได้กับวัตถุ อนุภาค การแผ่รังสี อนุภาคของรังสี อวกาศ ความโค้ง และปริภูมิ-เวลาได้ อนึ่งยังสามารถพูดถึงการเคลื่อนที่ของรูปร่างและขอบเขต ดังนั้นการเคลื่อนที่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในการกำหนดค่าของระบบทางกายภาพ ตัวอย่างเช่นเราสามารถพูดถึงการเคลื่อนที่ของคลื่นหรือการเคลื่อนที่ของอนุภาคควอนตัมซึ่งการกำหนดค่านี้ประกอบด้วยความน่าจะเป็นในการครอบครองตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง

ใกล้เคียง

การเคลื่อนที่ (ฟิสิกส์) การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย การเคลื่อนที่แบบบราวน์ การเคลื่อนที่เฉพาะ การเคลื่อนที่ในรอบวัน การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก การเคลื่อนที่แบบหมุน

แหล่งที่มา

WikiPedia: การเคลื่อนที่ (ฟิสิกส์) http://www.britannica.com/eb/article-9028448/cytop... http://www.colutron.com/download_files/chapt9.pdf http://hypertextbook.com/facts/1997/ZhenHuang.shtm... http://www.physlink.com/education/askexperts/ae118... http://www.colorado.edu/UCB/AcademicAffairs/ArtsSc... http://www.vivo.colostate.edu/hbooks/pathphys/dige... http://adsabs.harvard.edu/abs/1993ApJ...419....1K http://adsabs.harvard.edu/abs/2002APS..SES.EA002H http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-bib_query?bi... http://www.rpi.edu/dept/bcbp/molbiochem/MBWeb/mb2/...