ความยืดหยุ่นทางจิตใจ

ความยืดหยุ่นได้ทางด้านจิตใจ[1]หรือ ความฟื้นสภาพได้ทางด้านจิตใจหรือ การฟื้นตัวได้(อังกฤษ: Psychological resilience)มีนิยามว่าเป็นสมรรถภาพของบุคคลในการปรับตัวเข้ากับสิ่งที่ต้องทำในชีวิตเมื่อเผชิญกับความเสียเปรียบทางสังคม หรือกับสถานการณ์ที่มีอุปสรรคมาก[2]อุปสรรคหรือความเครียดอาจมาในรูปแบบของปัญหาทางครอบครัวหรือความสัมพันธ์ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาที่ทำงาน และปัญหาการเงินเป็นต้น[3]ความยืดหยุ่นได้ก็คือสมรรถภาพในการฟื้นสภาพจากประสบการณ์ร้ายโดยยังดำรงชีวิตได้อย่างสามารถซึ่งเป็นสมรรถภาพที่ไม่ใช่มีกันน้อยจริง ๆ พบในบุคคลทั่วไปและทุกคนย่อมสามารถศึกษาและพัฒนาได้เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาว่าเป็นกระบวนการ ไม่ใช่เป็นลักษณะนิสัยที่มีมันเป็นกระบวนการทำให้คนต่างกันโดยผ่านระบบที่ช่วยให้ค่อย ๆ พบความสามารถเฉพาะบุคคลที่ไม่เหมือนกับคนอื่น[4]ความเข้าใจผิดที่สามัญอย่างหนึ่งก็คือคนที่ฟื้นสภาพได้ดีไม่มีอารมณ์หรือความคิดเชิงลบ และมองโลกในแง่ดีในสถานการณ์โดยมากหรือทั้งหมดจริง ๆ เป็นตรงกันข้าม คือ คนที่ฟื้นสภาพได้จะพัฒนาเทคนิคการรับมือต่าง ๆ ที่ช่วยนำทางหลบหรือผ่านวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิผลและอย่างง่าย ๆ โดยเปรียบเทียบ[5][6][7][8]กล่าวอีกอย่างก็คือ ผู้ที่สามารถฟื้นสภาพได้ก็คือคนที่มีทัศนคติมองโลกในแง่ดี มักมีอารมณ์ดี และโดยข้อปฏิบัติ สามารถดุลอารมณ์เชิงลบด้วยอารมณ์เชิงบวก[3]

ใกล้เคียง

ความยืดหยุ่นทางจิตใจ ความยุติธรรม ความยาวคลื่น ความยาว ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน ความยาวคลื่นคอมป์ตัน ความยากจน ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรม ความยาวโฟกัส ความยินยอมของผู้ถูกปกครอง

แหล่งที่มา

WikiPedia: ความยืดหยุ่นทางจิตใจ http://onlinelibrary.wiley.com.berlioz.brandonu.ca... http://www.cecw-cepb.ca/publications/1010 http://books.google.com/books?id=QwIstsEgkBMC http://books.google.com/books?id=WoRCPUeylLYC&pg=P... http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2015/05/... http://www.moveboxer.com/content/pages/the-emotion... http://www.nationalresilienceresource.com http://afs.sagepub.com/content/early/2014/07/02/00... http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/108035... http://www.wilderdom.com/psychology/resilience/Psy...