ฟิสิกส์นิวเคลียร์
ฟิสิกส์นิวเคลียร์

ฟิสิกส์นิวเคลียร์

ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (อังกฤษ: Nuclear physics) หรือฟิสิกส์ของนิวเคลียส เป็นสาขาหนึ่งของวิชาฟิสิกส์ที่ศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของนิวเคลียสทั้งหลายของอะตอม การประยุกต์ใช้ฟิสิกส์นิวเคลียร์ที่ทราบกันดีที่สุดคือ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์และเทคโนโลยีอาวุธนิวเคลียร์ แต่การวิจัยได้ประยุกต์ในหลายสาขา เช่น เวชศาสตร์นิวเคลียร์และการสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก การปลูกฝังไอออนในวิศวกรรมศาสตร์วัสดุ และการหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสีในวิชาภูมิศาสตร์และโบราณคดีนิวเคลียสเป็นสิ่งที่ยังไม่เป็นที่เข้าใจทางทฤษฏี เพราะมันประกอบไปด้วยอนุภาคจำนวนมาก (เช่น โปรตอน และนิวตรอน) แต่ไม่มีขนาดใหญ่พอที่จะอธิบายลักษณะได้ถูกต้องเหมือนอย่างผลึก จึงมีการใช้แบบจำลองของนิวเคลียสซึ่งใช้ศึกษาพฤติกรรมทางนิวเคลียร์ส่วนใหญ่ได้ โดยอาจใช้เป็นวิธีการเดียวหรือร่วมกับวิธีการอื่น ๆ

ใกล้เคียง

ฟิสิกส์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์อะตอม โมเลกุล และทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ของอนุภาค ฟิสิกส์ทฤษฎี ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์วิศวกรรม

แหล่งที่มา

WikiPedia: ฟิสิกส์นิวเคลียร์ http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=7... http://ikaen2520.wordpress.com/3-%E0%B8%9F%E0%B8%B... http://adsabs.harvard.edu/abs/1997NuPhS..57..259T http://adsabs.harvard.edu/abs/1999CQGra..16.2471S http://adsabs.harvard.edu/abs/2006ENews..37...24P //arxiv.org/abs/gr-qc/9905022 //doi.org/10.1016%2Fs0920-5632(97)00399-x //doi.org/10.1051%2Fepn:2006504 //doi.org/10.1088%2F0264-9381%2F16%2F7%2F320 http://www.europhysicsnews.org