มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิทยาเขตแพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
วิทยาเขตชุมพร
ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ตั้งอยู่ที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยมีรากฐานจาก "โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ" จนได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลำดับที่ 20 ในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อธิการบดี วีรพล ทองมา
สถาปนา 11 พฤศจิกายน 2539 (มหาวิทยาลัย)
7 มิถุนายน 2477 (โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม)
ชื่อย่อ มจ. / MJU
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่
ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วิทยาเขตแพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
วิทยาเขตชุมพร
ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

วิทยาเขตอุตรดิตถ์
ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
เว็บไซต์ www.mju.ac.th
นายกสภาฯ อำนวย ยศสุข

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แหล่งที่มา

WikiPedia: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ http://www.cm108.com/ http://drama-addict.com/2011/08/19/%E0%B8%82%E0%B8... http://www.facebook.com/groups/143313795716154/ http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2015/ http://www.webometrics.info/en/Asia_Pacifico/South... http://www.maejo.net/MaejoFlowerSymbol/index.html http://www.4icu.org/reviews/4489.htm //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://www.welfares.ae.mju.ac.th/ http://www.artsandculture.mju.ac.th/