ยูโร
ยูโร

ยูโร

ยูโร (euro, ; รหัสธนาคาร EUR) เป็นสกุลเงินที่ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 19 ประเทศ (ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558) ตกลงใช้ร่วมกัน เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2542 (บางประเทศใช้ตามในภายหลัง)1 ยูโรแบ่งออกเป็น 100 เซนต์ แต่ชื่อเรียกของเซนต์อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ

ยูโร

ผูกค่าโดย
สัญลักษณ์
ใช้ใน
โรงพิมพ์ธนบัตร
ธนาคารกลาง ธนาคารกลางยุโรป
ชื่อเล่น The single currency
อัตราเงินเฟ้อ 2.1%
รหัส ISO 4217 EUR (num. 978)