(เสือ) เป็นพยัญชนะ ตัวที่ 40 ในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของอักษรไทย ในลำดับถัดจาก (ฤๅษี) และก่อนหน้า (หีบ) จัดอยู่ในกลุ่มอักษรสูง ในระบบไตรยางศ์ มีชื่อเรียกกำกับว่า "ส เสือ"อักษร ส เป็นได้ทั้งพยัญชนะต้น ให้เสียง /s/ และพยัญชนะสะกด ให้เสียง /t̚/ กรณีทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ ใช้แทนเสียง /s/ หรือ /z/ ทั้งพยัญชนะต้นและพยัญชนะสะกด

ใกล้เคียง

สหรัฐ สหราชอาณาจักร สัตว์ สงครามโลกครั้งที่สอง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง สหภาพโซเวียต