หม้อข้าวหม้อแกงลิง
หม้อข้าวหม้อแกงลิง

หม้อข้าวหม้อแกงลิง

บทความนี้เป็นบทความสำหรับชื่อวงศ์ และสกุลรายชื่อชนิดของหม้อข้าวหม้อแกงลิงหม้อข้าวหม้อแกงลิง (อังกฤษ: nepenthes; ชื่อสามัญ: tropical pitcher plants หรือ monkey cups) ( nə'pεnθiːz / มาจากภาษากรีก: ne = ไม่, penthos = โศกเศร้า, ความเสียใจ; ชื่อของภาชนะใส่เหล้าของกรีกโบราณ (กรีก: Nepenthe) ) เป็นพืชกินสัตว์ประเภทหนึ่ง มีมากกว่า 160 ชนิด และลูกผสมอีกมากมาย พบกระจายพันธุ์ในเขตร้อนชื้น ตั้งแต่ตอนใต้ของจีน, อินโดนีเซีย, มาเลเซียและฟิลิปปินส์; ทางตะวันตกของมาดากัสการ์ (2 ชนิด) และเซเชลส์ (1 ชนิด) ; ตอนใต้ของออสเตรเลีย (3 ชนิด) และนิวแคลิโดเนีย (1 ชนิด) ; ตอนเหนือของอินเดีย (1 ชนิด) และศรีลังกา (1 ชนิด) พบมากที่บอร์เนียว และ สุมาตรา มักพบขึ้นตามที่ลุ่ม แต่ในระยะหลังหม้อข้าวหม้อแกงลิงชนิดใหม่ ๆ มักพบตามภูเขาซึ่งมีอากาศร้อนตอนกลางวันและหนาวเย็นตอนกลางคืน ส่วนชื่อหม้อข้าวหม้อแกงลิง มาจากข้อเท็จจริงที่ว่าลิงมาดื่มน้ำฝนจากหม้อของพืชชนิดนี้

แหล่งที่มา

WikiPedia: หม้อข้าวหม้อแกงลิง http://www.cpphotofinder.com/Nepenthes.html http://delta-intkey.com/angio http://delta-intkey.com/angio/www/nepentha.htm http://www.omnisterra.com/botany/cp/pictures/nepen... http://www.sarracenia.com/faq/faq5400.html http://www.joachim-nerz.de/ http://www.botany.org/Carnivorous_Plants/Nepenthes... http://www.carnivorousplants.org/cp/EvolutionNepen... http://www.dnp.go.th/botany/ThaiPlantName/ http://www.dnp.go.th/botany/Web_Dict/detail.aspx?w...