มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ภายหลังจากการยกฐานะขึ้นจากวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยชื่อ "มหาวิทยาลัยนเรศวร" นั้น ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสดุดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เนื่องด้วยพระองค์ประสูติที่เมืองพิษณุโลก และทรงเคยดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลกมาก่อนมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการจัดอันดับในด้านการวิจัยให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับดีเยี่ยมและเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 9 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2549[2] และได้รับการจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ให้อยู่ในอันดับที่ 605 ของโลก อันดับที่ 15 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย[3]ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนของประเทศไทย[4] โดยมีการเรียนการสอนครอบคลุมครบทุกสาขาวิชาทั้งสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทุกระดับการศึกษาทั้งสิ้น 184 หลักสูตร[5] มีจำนวนนิสิตประมาณ 22,200 คน[6] และมีอาจารย์ประจำกว่า 1,400 คน[7]พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนธันวาคมหรือเดือนมกราคม โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงประกอบพิธีสำคัญต่าง ๆ ในกิจการของมหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อย่อ มน. / NU
วิทยาเขต วิทยาเขตเดียว (พื้นที่ 1,283 ไร่)
เว็บไซต์ www.nu.ac.th
สีประจำสถาบัน          สีเทา-สีแสด
นายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์
สถาปนา 25 มกราคม พ.ศ. 2510
(วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก)
28 มิถุนายน พ.ศ. 2517
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก)
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
(มหาวิทยาลัยนเรศวร)
อธิการบดี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
คติพจน์ มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (ปัจจุบัน)
มหาราชแห่งความภูมิใจ
มหาวิทยาลัยแห่งปัญญา (เดิม)
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
จำนวนผู้ศึกษา 21,759 คน[1] (พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
เพลง มาร์ชมหาวิทยาลัยนเรศวร
(มาร์ช มน.)
ที่ตั้ง 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 ประเทศไทย

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แหล่งที่มา

WikiPedia: มหาวิทยาลัยนเรศวร http://blog.eduzones.com/nuihappy/1231 http://maps.google.com/maps?ll=16.739784,100.19050... http://www.managerradio.com/Radio/webboard/Questio... http://www.mornor.com/boards/index.php/topic,4611.... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=16.7397... http://www.naresuan.com/ http://www.nudorm.com http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.thaitextilemuseum.com/Thai/A_2/A_2_1_/a... http://news.thaiza.com/detail_78134.html