มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ภายหลังจากการยกฐานะขึ้นจากวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยชื่อ "มหาวิทยาลัยนเรศวร" นั้น ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสดุดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เนื่องด้วยพระองค์ประสูติที่เมืองพิษณุโลก และทรงเคยดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลกมาก่อนมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการจัดอันดับในด้านการวิจัยให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับดีเยี่ยมและเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 9 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2549[2] และได้รับการจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ให้อยู่ในอันดับที่ 605 ของโลก อันดับที่ 15 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย[3]ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนของประเทศไทย[4] โดยมีการเรียนการสอนครอบคลุมครบทุกสาขาวิชาทั้งสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทุกระดับการศึกษาทั้งสิ้น 184 หลักสูตร[5] มีจำนวนนิสิตประมาณ 22,200 คน[6] และมีอาจารย์ประจำกว่า 1,400 คน[7]พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนธันวาคมหรือเดือนมกราคม โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงประกอบพิธีสำคัญต่าง ๆ ในกิจการของมหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อย่อ มน. / NU
เว็บไซต์ www.nu.ac.th
สถาปนา 25 มกราคม พ.ศ. 2510
(วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก)
28 มิถุนายน พ.ศ. 2517
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก)
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
(มหาวิทยาลัยนเรศวร)
นายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
คติพจน์ มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (ปัจจุบัน)
มหาราชแห่งความภูมิใจ
มหาวิทยาลัยแห่งปัญญา (เดิม)
เพลง มาร์ชมหาวิทยาลัยนเรศวร
(มาร์ช มน.)
อธิการบดี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
วิทยาเขต วิทยาเขตเดียว (พื้นที่ 1,283 ไร่)
ที่ตั้ง 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 ประเทศไทย
จำนวนผู้ศึกษา 21,759 คน[1] (พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)
สีประจำสถาบัน          สีเทา-สีแสด

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แหล่งที่มา

WikiPedia: มหาวิทยาลัยนเรศวร http://blog.eduzones.com/nuihappy/1231 http://maps.google.com/maps?ll=16.739784,100.19050... http://www.managerradio.com/Radio/webboard/Questio... http://www.mornor.com/boards/index.php/topic,4611.... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=16.7397... http://www.naresuan.com/ http://www.nudorm.com http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.thaitextilemuseum.com/Thai/A_2/A_2_1_/a... http://news.thaiza.com/detail_78134.html