มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
หมู่ 1 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2466 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุดร ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ยกฐานะเป็น วิทยาลัยครูอุดรธานี จนกระทั่งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ” ให้กับวิทยาลัยครูทั่วประเทศ วิทยาลัยครูอุดรธานีจึงได้ยกฐานะเป็น สถาบันราชภัฏอุดรธานีและเปลี่ยนประเภทเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยขยายการศึกษาออกไปเพื่อจัดตั้งเป็น (ม.ใหม่) ที ศูนย์การศึกษาสามพร้าว ตำบลสาพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี ห่างจากพื้นที่เดิมประมาณ 15 กิโลเมตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประเภท สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาปนา 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 (96 ปี)
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
หมู่ 1 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
เลขที่ 285 หมู่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ ถาวรจักร
ชื่อย่อ มร.อด. / UDRU
เว็บไซต์ www.udru.ac.th
สีประจำสถาบัน ████ สีเขียว สีเหลือง
นายกสภาฯ ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
คติพจน์ ผู้นำทางปัญญา พัฒนาคน พัฒนาชาติ
เพลง มาร์ชราชภัฏอุดรธานี

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แหล่งที่มา

WikiPedia: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี http://www.natureindex.com/annual-tables/2016/inst... http://www.smmsport.com/reader.php?news=170789 http://www.smoedudru.com/smokaru/index.php/2015-07... http://www.thailaws.com/law/thaiacts/code1981.pdf http://khunsakarin.nrru.ac.th/student/main.php?par... http://bk.udru.ac.th/web/?page_id=2 http://www.udru.ac.th/ http://www.udru.ac.th/images/admission2017/documen... http://www.udru.ac.th/index.php/about-udru/udru-hi... http://www.udru.ac.th/index.php/about-udru/udru-ma...