มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
หมู่ 1 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2466 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุดร ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ยกฐานะเป็น วิทยาลัยครูอุดรธานี จนกระทั่งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ” ให้กับวิทยาลัยครูทั่วประเทศ วิทยาลัยครูอุดรธานีจึงได้ยกฐานะเป็น สถาบันราชภัฏอุดรธานีและเปลี่ยนประเภทเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยขยายการศึกษาออกไปเพื่อจัดตั้งเป็น (ม.ใหม่) ที ศูนย์การศึกษาสามพร้าว ตำบลสาพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี ห่างจากพื้นที่เดิมประมาณ 15 กิโลเมตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่อย่อ มร.อด. / UDRU
เว็บไซต์ www.udru.ac.th
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สถาปนา 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 (96 ปี)
นายกสภาฯ ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
คติพจน์ ผู้นำทางปัญญา พัฒนาคน พัฒนาชาติ
เพลง มาร์ชราชภัฏอุดรธานี
อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ ถาวรจักร
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
หมู่ 1 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
เลขที่ 285 หมู่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
สีประจำสถาบัน ████ สีเขียว สีเหลือง

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แหล่งที่มา

WikiPedia: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี http://www.natureindex.com/annual-tables/2016/inst... http://www.smmsport.com/reader.php?news=170789 http://www.smoedudru.com/smokaru/index.php/2015-07... http://www.thailaws.com/law/thaiacts/code1981.pdf http://khunsakarin.nrru.ac.th/student/main.php?par... http://bk.udru.ac.th/web/?page_id=2 http://www.udru.ac.th/ http://www.udru.ac.th/images/admission2017/documen... http://www.udru.ac.th/index.php/about-udru/udru-hi... http://www.udru.ac.th/index.php/about-udru/udru-ma...