วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นสถาบันผลิตแพทย์ทหารแห่งเดียวในประเทศไทย ก่อตั้งเป็นสถาบันแพทยศาสตร์ลำดับที่ 7 ของประเทศ[1] จากกระแสพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก และดำรงสถานะสถาบันสมทบของ มหาวิทยาลัยมหิดล[2][3]

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

เว็บไซต์ www.pcm.ac.th
ชื่อย่อ วพม. / PCM
สถาปนา 16 มิถุนายน พ.ศ. 2518
ประเภท โรงเรียนแพทย์ โรงเรียนทหาร-ตำรวจ
ที่ตั้ง 317 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ใกล้เคียง

วิทยา วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาการหุ่นยนต์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

แหล่งที่มา

WikiPedia: วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vboard.ph... http://www.op.mahidol.ac.th/oraa/files/joined_inst... http://www9.si.mahidol.ac.th/ http://www.pcm.ac.th http://www.pcm.ac.th/ http://www.pcm.ac.th/control.php?&topgroupname=1&g... http://www.pcm.ac.th/control.php?&topgroupname=10&... http://www.pcm.ac.th/druweb/?q=node/100 http://www.pcm.ac.th/druweb/?q=node/123 http://www.pcm.ac.th/druweb/?q=node/14