สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (อังกฤษ: Crown Property Bureau; อักษรย่อ: CPB) เป็นนิติบุคคล มีหน้าที่จัดการ ดูแลรักษา จัดหาผลประโยชน์ และดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามที่จะทรงมอบหมาย (ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สินในพระองค์ และทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์)[2]ยกสถานะขึ้นเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491[1] มีหน้าที่ดูแลรักษาและบริหารทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่กำหนดให้แยกต่างหากจากทรัพย์สินส่วนพระองค์ซึ่งดูแลโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ และ ทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวังทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ได้รับการยกเว้นภาษีอากร มีทรัพย์สินโดยเฉพาะหุ้นและที่ดินมีมูลค่ากว่า 990,000 ล้านบาทในปี 2548 คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยว่า สำนักงานฯ มีฐานะเป็นเอกชน แต่เป็นหน่วยงานของรัฐ เพราะ "สถาบันพระมหากษัตริย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐด้วย”

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

วันก่อตั้ง 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491(700171000000000000071 ปี 7002303000000000000303 วัน)[1]
ผู้บริหารหลัก พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล, ประธานกรรมการและผู้อำนวยการ
สำหรับรายชื่อกรรมการทั้งหมด ดูในบทความ
ผู้ก่อตั้ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ใกล้เคียง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ไทย) สำนักพระราชวัง สำนักข่าวไทย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สำนักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานสอบสวนกลาง สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

แหล่งที่มา

WikiPedia: สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ http://www.apexcela.com/index.php/about-us3/organi... http://www.bbc.com/thai/thailand-40654502 http://maps.google.com/maps?ll=13.767606,100.50715... http://www.kempinski.com/en/hotels/information/his... http://law.longdo.com/law/297/rev479 http://law.longdo.com/law/297/rev479# http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=13.7676... http://prachatai.com/journal/2011/06/35539 http://www.siambioscience.com/index.php/our-scient... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp...