หมู่บ้านคุ้งตะเภา
หมู่บ้านคุ้งตะเภา

หมู่บ้านคุ้งตะเภา

หมู่บ้านคุ้งตะเภา หรือ บ้านคุ้งตะเภา เดิมชื่อว่า "ทุ่งบ้านคุ้งตะเภา"[4] เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ในตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นับเป็นหมู่บ้านในแถบลุ่มแม่น้ำน่านฝั่งขวาตอนบนที่เคยอยู่ในการปกครองของหัวเมืองพิชัยที่เก่าแก่ที่สุดหมู่บ้านหนึ่ง รองจากเมืองฝางสว่างคบุรีที่มีที่ตั้งอยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำน่านฝั่งขวาตอนบนเช่นเดียวกันหมู่บ้านคุ้งตะเภาเป็นชุมชนคนไทยดั้งเดิมที่ตั้งอยู่ปลายเหนือสุดของวัฒนธรรมที่ราบลุ่มภาคกลางตอนบน ตัวหมู่บ้านอยู่ติดริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสองระดับ โดยพื้นที่ติดริมแม่น้ำน่านจะเป็นที่ระดับต่ำมีชั้นลดจากที่ราบปกติ เดิมตัวหมู่บ้านตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มชั้นลดดินตะกอนแม่น้ำพัดดังกล่าว แต่ในปัจจุบันบ้านเรือนส่วนใหญ่ได้ย้ายขึ้นมาตั้งอยู่บนที่ราบภาคกลางริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 11 โดยพื้นที่เกษตรกรรมของหมู่บ้านส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ทิศตะวันออกของหมู่บ้านและที่ราบลุ่มตะกอนแม่น้ำพัดริมแม่น้ำน่านด้านตะวันตกของหมู่บ้านชาวบ้านคุ้งตะเภาในปัจจุบันส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท มีประเพณีและวัฒนธรรมคล้ายกับหมู่บ้านชนบททั่วไปในแถบภาคกลางตอนบน โดยมีวัดประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง สถานีอนามัย 1 แห่ง และ โรงเรียนระดับพื้นฐาน 1 โรง เส้นทางคมนาคมหลักคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ด้านเศรษฐกิจ ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันมีนายสมชาย สำเภาทอง เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านคุ้งตะเภา

หมู่บ้านคุ้งตะเภา

เว็บไซต์ www.watkungtaphao.ob.tc
ประเทศ ราชอาณาจักรไทย
จังหวัด อุตรดิตถ์
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
• พื้นที่ทั้งหมด 4.2512 ตร.กม. (1.6414 ตร.ไมล์)
Postal code 53000
ความสูง 62 เมตร (203 ฟุต)
• ทั้งหมด 1,436 คน (ชาย 650 คน, หญิง 786 คน)
ตำบล ตำบลคุ้งตะเภา
• ความหนาแน่น 59.22 คน/ตร.กม. (153.4 คน/ตร.ไมล์)
แหล่งน้ำสำคัญ แม่น้ำน่าน
เขตเวลา Thailand (UTC+7)
• ผู้ใหญ่บ้าน นายสมชาย สำเภาทอง[1]
เส้นทางคมนาคมหลัก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11

ใกล้เคียง

หมู่บ้านคุ้งตะเภา หมู่บ้านฝาย (จังหวัดอุตรดิตถ์) หมู่บ้านหาดเสือเต้น หมู่บ้านป่าขนุน หมู่บ้านสันติคีรี หมู่บ้านหัวหาด หมู่บ้านป่ากล้วย หมู่บ้านกกค้อ หมู่บ้านลุ่ม หมู่บ้าน (ประเทศไทย)

แหล่งที่มา

WikiPedia: หมู่บ้านคุ้งตะเภา http://maps.google.com/maps?ll=17.65299,100.143802... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=17.6529... http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=51 http://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-roy... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.oknation.net/blog/print.php?id=464165 http://www.globalguide.org?lat=17.65299&long=100.1... http://www.wikimapia.org/maps?ll=17.65299,100.1438... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%...