การเมืองไทย
การเมืองไทย

การเมืองไทย

ประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยวซึ่งมีการปกครองในกรอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาภายใต้ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยที่พระมหากษัตริย์ ซึ่งปัจจุบันคือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นประมุขแห่งรัฐ ส่วนนายกรัฐมนตรี ซึ่งปัจจุบันคือประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้ารัฐบาล รัฐบาลไทยเป็นผู้ใช้อำนาจบริหาร อำนาจนิติบัญญัติอยู่กับรัฐสภาไทย ซึ่งแบ่งเป็นสองสภาได้แก่ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ฝ่ายตุลาการเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ โดยมีประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด และประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นประมุขในส่วนของตนระบบการเมืองของไทยส่วนใหญ่อยู่ในระบบหลายพรรคการเมือง ทำให้เกิดรัฐบาลผสมและรัฐบาลฝ่ายข้างน้อยซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เกิดได้บางครั้งในการเมืองระบบรัฐสภา ระบบการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตคะแนนสูงสุดที่ใช้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ทำให้เกิดระบบสองพรรคการเมือง ซึ่งพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปัตย์เป็นสองพรรคใหญ่ที่ครองที่นั่งในรัฐสภา อย่างไรก็ดี หลังรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 การเมืองไทยกลับเข้าสู่ระบบหลายพรรคการเมืองอีกครั้ง พัฒนาการการเมืองไทยเต็มไปด้วยเหตุการณ์รัฐประหารและการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ ประเทศไทยมีรัฐประหารมากที่สุดในโลกในประวัติศาสตร์ร่วมสมัย[1] และมีรัฐธรรมนูญมากที่สุดในทวีปเอเชีย สะท้อนให้เห็นบทบาทของกองทัพในการเมืองไทยอย่างสูง และการแทรกแซงเป็นระยะโดยพระมหากษัตริย์ อีโคโนมิสต์อินเทลลิเจนซ์ยูนิตจัดประเทศไทยเป็น "กึ่งอำนาจนิยม" ในปี 2561[2]

การเมืองไทย

ประธานศาล วรวิทย์ กังศศิเทียม
สำนักงานใหญ่ ทำเนียบรัฐบาล
ประเภท สองสภา
สถานที่ประชุม สัปปายะสภาสถาน[lower-alpha 2]
รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ปัจจุบัน ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ชื่อ สภาผู้แทนราษฎร
คำเรียก คณะรัฐมนตรีไทย
ชุดปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 62 (ประยุทธ์ 2)
หัวหน้า นายกรัฐมนตรี
ศาล ศาลไทย
ผู้แต่งตั้ง พระมหากษัตริย์
กระทรวง 20
ประเภทรัฐ รัฐเดี่ยว, ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ, ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา[lower-alpha 1]
ประธาน ชวน หลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา
ที่ตั้งศาล ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กรุงเทพมหานคร
รองหัวหน้า รองนายกรัฐมนตรี

แหล่งที่มา

WikiPedia: การเมืองไทย http://www.bbc.com/thai/thailand-38977996 http://www.posttoday.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%... http://www.prachatai.com/node/12601/talk http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_rms/no60/c... http://www.komchadluek.net/detail/20100304/50723/%... http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AB%E0... http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/11_%E0%B8%95%E... http://www.manager.co.th/iBizchannel/ViewNews.aspx... http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1... http://j5.rtarf.mi.th/img_2/030353.pdf